Borup Kino Tovholder Telefon Mail
PR og Presse Maria Helene Brünner 29999399 maria.helene.dk@gmail.com
Eventgruppe Dannie Truberg   event@borupkino.dk
Filmbooker Per Heskjær 31650862 filmbooker@borupkino.dk
Reklame Dannie Truberg   kontakt@borupkino.dk

Borup Kino er ejet af Foreningen Borup Kino.

Bygningerne på Lindevej 3 i Borup er ejet af foreningen; købet er finansieret af et lån i Kommunekredit, som er garanteret af Køge Kommune.

Udstyr til filmforevisning samt alt øvrigt inventar er foreningens ejendom.

Borup Kino drives af frivillig arbejdskraft. P.t. ca. 45 frivillige aktive i driften af biografen.

BESTYRELSEN
For Foreningen Borup Kino har det overordnede ansvar for biografen i alle henseender. Formanden og dens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling og konstituerer sig i henhold til foreningens vedtægter. Den består af 7+2 personer, nemlig formand, næstformand, kasserer og 4 øvrige medlemmer (hvoraf 1 varetager sekretærfunktionen) samt 2 suppleanter (som i reglen også deltager i bestyrelsesmøderne).

KOM OG VÆR MED

GRUPPER OG FUNKTIONER
Til varetagelse af de mange forskellige funktioner, det kræver at drive biograf, er der oprettet et antal arbejdsgrupper. Den største gruppe tæller op imod 40 personer, mens enkelte af funktioner, der nævnes i det følgende, varetages af én person. Der er ikke nødvendigvis ”stive faggrænser” grupperne imellem, og nogle funktioner overlapper hinanden fordi det kan være både praktisk og nyttigt.
 

FILMGRUPPE
Filmgruppen tager sig af Kinos måske mest centrale funktion: Den vælger de film, der skal vises i biografen. Bred interesse for og viden om film og biografdrift er derfor en god basis. Gruppens medlemmer skal holde sig forhåndsorienterede om de kommende film. Filmvalget foretages inden filmen har været vist i danske premierebiografer, så gruppen må have fornemmelse for kommende succeser, og ekstraordinær fingerspitzgefühl for, hvad der kan lokke folk i biografen i netop Borup.

VAGTPLAN OG KIOSKVAGT
Ved forestillinger i Kino bemander en særlig gruppe frivillige kiosken - for tiden to ad gangen. De skal servicere biografgæsterne, dvs. sælge billetter samt drikkevarer, slik etc. fra kiosksortimentet, samt betjene og hygiejnisk forsvarligt rengøre den opstillede kaffemaskine. De skal betjene E-billetsystemet og Dankortterminalen samt afslutte kasseregnskabet for dagen. Gruppen kan – trods navnet - også virke i dagtimerne og stiller tillige med personale ved kino-udlejninger. Som ved al kundebetjening er en smilende, imødekommende og serviceorienteret tilgang til opgaven et absolut must, - og dér er vi godt kørende. Gruppen kan altid bruge friske folk. Kioskpersonalet melder sig selv til vagter i et vagtsystem. En tovholder sikrer, at vagterne altid bliver besat.

PR OG PRESSE
PR afdelingen sørger for, at publicere meddelelser og referere forhold (nyheder) om og i Kino, som måtte være af almen interesse eller virke til fremme af kendskabet til Borup Kinos. Til disse formål benyttes trykte medier, onlinemedier, ligesom brug af eget website/facebook, egen mailingliste, samt deling til andre facebook-sider udnyttes. Desuden kan fremstilling og brug af flyers og opslag tages i anvendelse.

SPONSORGRUPPE
Der arbejdes tæt sammen med en række lokale sponsorer, som - gratis eller prisgunstigt - leverer både varer og tjenesteydelser. 

OPERATØRGRUPPE
Operatørerne har det tekniske ansvar for visning af de programsatte film på den digitale fremviser - med teknisk tilbehør. Kino modtager filmene til indlæsning på egen server på to måder, enten som såkaldt DCP (”Digital Cinema Package” som er ”en lille harddisk” der fremsendes med posten) eller som download fra internettet. Indlæsningen varetages af operatørgruppens ”superbrugere”, som også tilrettelægger et ”show” – dvs. en forestillings samlede forløb af trailere, reklamer, hovedfilm og endda afbrydelse og tænding af lyset i biografsalen er kodet ind. En operatør kan også være til rådighed ved udlejning af Kino (s.d.) Tovholder for operatørgruppen udarbejder operatørernes vagtplan.

BØRNEBIO
Der er en lang tradition for børnebio i Borup Kino. Børnebio er et abonnementsbaserede tilbud, som via Borup-skolernes intranet og ved hjælp af fysisk programuddeling promoveres overfor en målgruppe af primært 6- til 12-årige skoleelever dvs. fra 0. klasse og opefter. Børnehavebørn m.v. har også adgang. Salget af de halvårlige abonnementer (forår/efterår) sker i Kino. Det trafikkaos, der udspiller sig på Lindevej, når poderne skal afhentes fra eftermiddagsforestillingen, er en synlig målestok for Børnebios store succes.

KIOSK
Det er kioskgruppens opgave at sørge for, at der er varer på hylderne, både slik, drikkevarer og snacks. De skal have ekstraordinær fod på de seneste trends indenfor konfekture, således at kiosksortimentet stedse vil kunne imødekomme både kritiske og bevidste kunder, ikke mindst blandt vore yngste gæster. Til disse pakker kioskgruppen endda slikposer af egen udvikling for at sikre størst mulig træfsikkerhed i det yngste Borupsegment.

FACEBOOK
Facebook-gruppen sørger for teknisk upload af alle slags meddelelser fra Kino, primært dog information om kommende film samt meddelelser om kinoforhold som måtte udgå fra Kinos PR og presseafdeling. Men i princippet kan alle Kinos grupper udsende Kino-relevant meddelelse på vores facebook-side, om der skulle være noget at berette. Som det jo er facebooks natur, kan vore facebook-venner ”like” eller kommentere på vore opslag. Denne mulighed for kvalificeret kontakt og dialog med kunder og venner bør nyde al fremme.

WEBSITE
Den væsentligste funktion for Kinos hjemmeside er præsentation af og information om aktuelt spillede film samt bestilling og salg af billetter til disse. Det giver derfor god mening, at vi har valgt en særlig biograforienteret web-løsning leveret af vores billetsystem leverandør – eBillet. Opkoblet til dette system er også vore digitale plakater (s.d.) i Kinos vindfang, som dermed stedse holdes ajour af eBillet. Derudover rummer hjemmesiden mulighed for alskens oplysninger om Foreningen Borup Kinos virke, - således f. eks nærværende informative oplistning.

KINOTEKNIK / IT Som for enhver anden moderne virksomhed er velfungerende og sikker informationsteknologi (IT) en livsnerve for Kino. Biografen downloader i stigende omfang film fra nettet ad såkaldt "dedikeret linie", og den tilhørende "nøgle"  (tidsbegrænset kodet "fremvisningstilladelse") kommer samme vej. Forbindelserne til NETS (Dankort) og til E-billet skal også bare virke. Det tunge ansvar herfor er også en frivilligopgave. En gruppe frivillige har ansvar for, at den særlige teknik til fremvisning af film, DVD, brug af power-point etc. stedse er opdateret og velfungerende, således at Kino´s mission aldrig er truet af teknisk nedbrud. Til støtte for dette arbejde har vi en kinotekniker opkoblet på Kinos systemer, således at vedkommende over nettet kan overvåge og fejlfinde på udstyret. Underlagt denne gruppe er også de digitale plakater i Kinos vindfang. Disse er opkoblede til E-billets server og annoncerer derfor stedse for aktuelt spillede og kommende film. Og hallo dér!! Lokale særmeddelelser kan også bringes på disse skærme.

DIGITAL VAGTPLAN
Når Kino´s visningsplan foreligger fra filmgruppen, skal der mobiliseres mandskab til kiosk og billetsalg. Visningsplanen overføres til den digitale vagtplan, i henhold til hvilken de frivillige aftenvagter nu kan booke sig ind på dage og tage Kino-vagter, som det bedst måtte passe med deres øvrige gøremål. Ved utilstrækkelig tilmelding, træder tovholder for "aftenvagt" i karakter, og foranlediger med fast hånd og venlighed de ubesatte vagter bemandet. Operatøren af den digitale vagtplan har ansvaret for dennes tekniske funktion, og står tillige for oprettelse af nye aftenvagter i det digitale system. 

EVENTGRUPPE
Udover fem eller flere ugentlige filmforevisninger, byder Kino lejlighedsvis på andre offentlige arrangementer. Det kan dreje sig om koncerter, andre "live"arrangementer eller transmissioner (streaminger) af begivenheder til visning på lærredet. Her træder Kinos eventgruppe i karakter og varetager al den særlige praktik, som disse "særarrangementer" måtte afstedkomme. Der samarbejdes med f.eks. teknikgruppen, PR-gruppen eller andre, som kan bidrage til relevant opgaveløsning. Eventgruppen kan også tage initiativ til promotiontiltag i eget regi, f.eks. konkurrencer på Facebook og lignende.

ØKONOMI
Som enhver forening har også Kino en god gammeldags kasserer. Kassereren tager sig af bogholderiet (kontoplan/budget/balance etc.) og sikrer, at dette til enhver tid føres i henhold til foreningens vedtægter. Kassereren er medlem bestyrelsen og refererer til denne vedrørende alle økonomiske forhold, og er som sådan den nærmeste til at vide ”hvordan det egentlig går” – i hvert fald økonomisk.

UDLEJNING AF KINO
Der har vist sig en betydelig interesse for at leje Kino´s lokaler. Det være sig til alt fra børnefødselsdage til præsentationer af hvad-som-helst, og biografen med tilhørende lokaler er jo ikke et selskabslokale som flest. De gamle atmosfæremættede lokaliteter er meget, meget mere… Med i lejen følger en operatør som viser DVD’en – som lejer selv medbringer, etablerer mulighed for power-point show og/eller mikrofon til talere efter ønske. Og alle særlige ønsker imødekommes naturligvis, hvis det er muligt.

FILMBOOKER
Filmbookeren har til opgave at bestille de film, som filmgruppen har valgt hos de respektive filmudlejningsselskaber. Filmudlejeren skal bekræfte, at filmen kan være til rådighed for Borup Kino, på det tidspunkt, hvortil den er bestilt. Dette skyldes bl.a. hensyn til de biografer, hvor filmene har premiere, og for hvilke særlige forhold m.h.t. forventet publikumsbesøg og dermed indtjening skal gøre sig gældende. Desuden er filmlejen faldende, jo længere man kommer fra premieredagen.

LAYOUT AF TRYKT PROGRAM
Det trykte filmprogram for Kino er stadig et ønske hos mange af vore gæster. Fremstillingen af dette kan ske, når filmbookeren har fået bekræftet alle film hos udlejerne. Kino er heldig at have en dygtig lay-outer blandt sine frivillige, og trykningen af den nødvendige antal programmer er også en omkostningsfri frivilligfunktion.

NYHEDSBREV
Meddelelse om Kinos ugeprogrammer uploades på facebook med kort information om filmen; samme meddelelse rundsendes via mailing liste. Der kan via begge disse korte annonceringer linkes videre til Kinos hjemmeside, hvor yderligere information vil være tilgængelig, og hvor man umiddelbart kan købe eller bestille sin biografbillet.

VEDLIGEHOLDELSE
Ejendommen Lindevej 3, er af ældre dato og løbende vedligeholdelse har gennem årtier (under tidligere ejer) været nedprioriteret. Om onsdagen kl. 9.00 mødes en gruppe praktikere og tager sig af både generelt vedligehold, reparationer, oprydning og mindre nybyggeri. Vedligeholdelsesgruppen er guld for Kino!  Mød op og kom med på et guldhold!
Der kan aftales andre tidspunkter at mødes, hvis man også lige har et arbejde, som skal passes.

RENGØRING
Indendørs rengøring og et vist niveau af udendørs renholdelse er en tvingende nødvendighed for Kino. Et rengøringsteam er oprettet under Vedligeholdelsesgruppen. Vi har desuden haft held med lejlighedsvis at indkalde til ”hovedrengøringsdag” med mange deltagere. Som husejer er Kino under ansvar pligtig til at rydde sne på fortovet. For at have en helt sikker leverance, er vi p.t. nødt til at købe denne ydelse. Vi hører gerne fra 100% pligtopfyldende frivillige "snekastere".

BIOGRAFREKLAMER
Vi har genoptaget den lokale biografreklame, som jo i gamle dage udgjordes af lysbilleder fra næringsdrivende i Borup by. Nogle lokale virksomheder har vist interesse for at annoncere i fladen op til aftenens film, og har til dette formål leveret små personlige og målrettede film. Prisen for et sådant indslag aftales individuelt.

SENIORKINO
Seniorbio er et abonnementsbaseret tilbud, som er oprettet i samarbejde med foreningen Ældresagen. Seniorbio har til formål at etablere et fællesskab for ældre omkring film og andet i Borup Kino. Filmklub-delen er kommet succesfuldt i gang i begyndelsen af 2016, -"og andet" skal opfattes lige så åbent, som det står skrevet. Måske er det dig, der har netop den geniale ide, vi andre ikke har kunnet komme i tanke om endnu... - lad os høre.

BIOGRAFFAGLIGE  ORGANISATION
Borup Kino er tilknyttet FAFID (Foreningen af Filmudlejere i Danmark) som 2 gange årligt arrangerer filmtræf, hvor de præsenterer kommende film for deres kunder - landets biografer. Kino er medlem af FMMB (Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer) som advokerer medlemmernes sag kulturpolitisk og overfor branchens øvrige aktører. Kinos repræsentation ved FAFID- og FMMB-arrangementer går på omgang mellem interesserede bestyrelsesmedlemmer.

NØGLEANSVARLIG
For at lette de mange frivilliges gang i Borup Kino, er der udleveret et stort antal nøgler. Alle nøgler er litreret og nummereret. Af forsikringshensyn er operatørrummet særligt sikret med separat nøgle og indbrudsalarm. Den nøgleansvarlige skal til alle tider have præcist check på, hvem der har hvilke nøgler, og organiserer desuden en tilkaldevagt, som giver møde i Kino ved alarm fra kontrolcentralen om indbrud eller (som regel) strømsvigt i Kino. Såfremt det måtte ønskes, tillades det den nøgleansvarlige at tage titel af Vagtmester ved Borup Kino

SOM DET SES, ER DER RIGELIGT AT TAGE FAT PÅ, HVIS DU SYNES, AT BORUP SKAL VÆRE EN BY MED BIOGRAF – OGSÅ I FREMTIDEN.

HAR DU IDEER OM OG MED KINO, SOM IKKE ER OMTALT OVENFOR, SÅ KOM GERNE MED DEM. KONTAKT VORES FORMAND OG
KOM OG VÆR MED!